18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก (World Recycling Day)

POTED ON 2024-01-14 16:30:30 BY BOWINS SILVER

18 มีนาคม วันรีไซเคิลโลก (World Recycling Day) Bowins Silver ร่วมปกป้องโลกนี้ไปด้วยกัน


วันรีไซเคิลโลก คือ วันอะไร

ทุกวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี ถูกจัดตั้งเป็นวันรีไซเคิลโลก จากองค์กร Global Recycling Foundation โดยจุดประสงค์ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาทรัพยากร ลดภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซ co2 และในปี 2018 องค์กรสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันรีไซเคิลโลกนั่นเอง

โดยในปี 2024 องค์กร Global Recycling Foundation ได้ประกาศธีมในวันรีไซเคิลโลก คือ #RecyclingHeroes เพื่อเป็นเกียรติกับผู้คน สถานที่ ตลอดจนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม และสนใจอนาคตต่อสิ่งแวดล้อม


Bowins Silver ช่วยปกป้องโลกใบนี้อย่างไร ?

ตลอดระเวลาที่ผ่านมา Bowins Silver พยายามคิดค้นกระบวนการรีไซเคิลในสายการผลิต เพื่อตอบสนองกับแนวคิดที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ co2 จนในที่สุด Bowins Silver ได้ออกผลิตภัณฑ์รีไซเคิลสู่ท้องตลาด ได้แก่ เม็ดเงินรีไซเคิล และ บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลเม็ดเงินรีไซเคิลของ Bowins Silver

เม็ดเงินรีไซเคิล คือ เม็ดเงินรูปแบบหนึ่งที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการรีไซเคิล โดยปกติแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า แหล่งที่มาของเม็ดเงินต่างๆนั้น จะเกิดจากการขุดแร่เงินจากเหมือง และนำมาหลอมให้กลายเป็นเม็ดเงิน แต่เม็ดเงินรีไซเคิลนั้นมีแหล่งที่มาที่แตกต่างออกไป


โดยแหล่งที่มาของเม็ดเงินรีไซเคิลนั้น คือ การสกัด Silver จากเศษซาก อุปกรณ์เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี Silver เป็นส่วนประกอบ นำมาหลอมรวมกันใหม่ และผลิตออกมาเป็นเม็ดเงินรีไซเคิลนั่นเอง


ซึ่งแน่นอนว่าความบริสุทธิ์ของเม็ดเงินรีไซเคิล และ เม็ดเงินทั่วไปนั่น ไม่แตกต่างกันเลย เป็นเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99% สามารถนำไปเป็นวัตถุในการผลิตที่ต้องการได้เหมือนกัน