7 ประโยชน์จากแร่โลหะ

ในชีวิตประจำวันนั้นมีการใช้ประโยชน์จากแร่มากมายหลายชนิดทั้งแร่โลหะและแร่อโลหะ เนื่องจากการดำรงชีวิตของคนเรามีความเกี่ยวพันกับแร่มาโดยตลอดตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องสำอาง และยารักษาโรค ซึ่งปัจจุบันมีการค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากแร่อย่างกว้างขวาง
เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ

.

การใช้แร่ในปัจจุบันนี้สามารถจำแนกการใช้เป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แร่โลหะ
แร่โลหะหายาก แร่โลหะมีค่า แร่กัมมันตรังสี แร่อโลหะหรือแร่อุตสาหกรรม แร่รัตนชาติ และแร่เชื้อเพลิง ซึ่งการใช้ประโยชน์แร่ในแต่ละกลุ่มโดยสังเขป มีดังนี้

.

1.แร่โลหะ (metallic minerals)

การใช้แร่โลหะในอุตสาหกรรม ใช้ในลักษณะโลหะเดี่ยวหรือทำเป็นโลหะผสม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประโยชน์ของแร่โลหะ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์-ขนส่ง วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า อาวุธ ยานอวกาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น

.

2.แร่โลหะหายาก (rare earth minerals)

แร่โลหะหายากเป็นแร่ที่มีธาตุโลหะหายากเป็นส่วนประกอบ ซึ่งในธรรมชาติโดยทั่วไปจะมีปริมาณน้อย แต่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่แตกต่างจากโลหะทั่วไป เช่น เป็นตัวนำที่ดีกว่า ประโยชน์ของโลหะหายากนั้นส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ โลหะหายากที่ใช้กันมากได้แก่ อิทเทรียม ซีเซียม แลนทานัม และทอเรียม

.

3.แร่โลหะมีค่า (precious minerals)

แร่ในกลุ่มนี้เป็นแร่ที่ให้โลหะมีค่า ได้แก่ ทองคำ เงิน และทองคำขาว ซึ่งโลหะมีค่าใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องประดับ วงจรอีเล็กทรอนิคส์ ฟันปลอม พระพุทธรูป และเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น

.

4.แร่กัมมันตรังสี (radioactive minerals)

มีการใช้แร่กัมมันตรังสีหลายชนิดเพื่อแยกเอาธาตุกัมมันตรังสีต่าง ๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของโรงไฟฟ้า เรือดำน้ำและเรือรบ เครื่องมือทางการแพทย์ อาวุธปรมาณู เครื่องฉายรังสี อาหารและพันธุ์พืช เป็นต้น

.

  1. แร่อโลหะ (non-metallic minerals)

มีการใช้แร่อโลหะหรือแร่อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง และเป็นปริมาณมากในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น แก้วและเซรามิก ปูนซิเมนต์ หินเพื่อการก่อสร้าง ยารักษาโรค ผงขัด วัสดุกรองสาร และแป้งทาตัว เป็นต้น

.

  1. แร่รัตนชาติ (gem minerals)

แร่ในกลุ่มนี้เรียกว่า แร่รัตนชาติหรือแร่ประดับ มีด้วยกันหลายชนิด เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของกำไล แหวน สร้อยคอ ลูกปัด หรือใช้ประดับบนมงกุฎ แร่เหล่านี้ได้แก่ เพชร ทับทิม ไพลิน มรกต บุษราคัม หยก โกเมน คาลซิโดนี คาร์เนเลียน และควอตซ์สีต่าง ๆ

.

  1. แร่เชื้อเพลิง (fuel minerals)

แร่เชื้อเพลิงเป็นการเรียกโดยทั่วไป ซึ่งความจริงจัดเป็นหินชั้นและหินแปรอย่างหนึ่ง แร่เชื้อเพลิงที่รู้จักกันดีและใช้กันมากนั้นได้แก่ ถ่านหินซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเป็นแหล่งพลังงาน

.

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนหรือมีแร่ชนิดอื่นๆ มาแชร์กันได้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *